She is like my grandma


(Source: Discovery)
She is like my grandma. She looks as if she is saying:

tora ato gondogol koris na to. toder jwalay ektu bishram nite partasi na. chupchap thakte paros na kisukkhon? khaisos, ekhon ghuma. oto lafanir ki hoise? bandrami kom kor. oi pulapan, maramari koris na. shanto hoia shuia thak. ar ta jodi na paros taile ami choila jaitasi. dekhi ektu shantite kothao bishram nite pari ki na. toder moto bandor der sathe ar thaka jaitase na.