کنفرانس تاريخى در مورد مذهب، سکولاریسم و حقوق مدنی »« مريم نمازى پرچم داعش را در کنگره اومانیستها پاره مى کند

There must be widespread support for jailed workers in Iran

This week’s Bread and Roses is on the labour movement in Iran and courageous jailed workers there.
With Maryam Namazie, Fariborz Pooya, and Bahram Soroush
Director: Reza Moradi; Programme Consultant: Poone Ravi

کارگران زندانى بايد بيشترين همبستکى جهانى را با خود داشته باشند
۱۳ اوت ۲۰۱۴
مصاحبه با شهلا دانشفر٬ هماهنگ کننده کمپین برای آزادی کارگران زندانی

There must be widespread support for jailed workers in Iran
12 August 2014
Interview with Shahla Daneshfar, Campaign to Free Jailed Workers in Iran

Comments

Leave a Reply