مريم نمازى پرچم داعش را در کنگره اومانیستها پاره مى کند


مريم نمازى پرچم داعش را در کنگره اومانیستها پاره مى کند
۱۰ اوت ۲۰۱۴

Comments

Leave a Reply