پليس به روزه خواران مراکشى حمله کرد٬ به روز بين لمللى روزه خوارى بپيونديد »« 20 July – International Day to Defy Ramadan Fasting Rules

20 July: Intl Day to defy fasting rules

ruzehxariThe Bread and Roses team will be at Hyde Park across from Serpentine cafe at 1pm on Sunday 20 July to defy fasting rules during Ramadan in solidarity with the many beaten, harassed, flogged and arrested for eating and drinking during Ramadan in Iran and elsewhere.You can either join our picnic if you are close by or hold you own picnic of fast-defying event.  Be sure to send us photos or videos of your day!

To show your support, also join the International Day to Defy Ramadan Fasting Rules on Facebook.

Onwards towards an international movement defying fasting laws!

You can find out more about the event here.

A media outlet associated with the Islamic regime of Iran has condemned a Bread and Roses TV programme in which we drink wine and eat bread in solidarity with all the people who are faced with the Islamic regime of Iran’s security forces and thugs during Ramadan. Those who violate compulsory fasting rules face criminal offences and are met with harassment, beatings, 10 days to 2 months in prison and 74 lashes. (These restrictions can also be found in many others countries from Saudi Arabia to Morocco.). Read our first statement here.

همکاران نان و گل سرخ در روز ۲۰ ژوئيه ساعت ۱ بعد از ظهر در هايد پارک لندن در مقابل سرپندتاين کافه  پيکنيکى در حمايت از مردمى که به خاطر روزه خوارى اذيت و آزار و شلاق و زندانى مى شوند خواهند داشت. شما مى توانيد در اين پيک نيک شرکت کنيد و يا پيکنيک ىا روزه خوارى خودتان را سازمان بدهيد.حتما عکس و ويديوى روزه خوارى خود را براى ما بفرستيد

در فيسبوک هم به روز بين المللى روزه خوارى بپيونديد

 اطلاعات بيشترى اينجا است

یکى از سایتهاى وابسته به جمهورى اسلامى برنامه نان و گل سرخ  ما را که در همبستگى با تمام مردمى است که در ماه رمضان مورد هجوم دستگاههاى پلیسى و ارازل و اوباش جمهورى اسلامى قرار میگیرند محکوم کرده است. در ایرانِ تحت حکومت اسلام، خوردن غذا و نوشیدن آب در تابستان گرم در ماه رمضان جرم است و هر متخاطى از این قوانین با آزار و اذیت خیابانى و بعلاوه ده روز تا دو ماه  زندان و ٧۴ ضربه شلاق روبرو است٬ اينجا مى توانيد آن را بخوانيد

!پيش بسوى جنبش جهانى روزه خوارى

Bread and Roses
نان و گل سرخ
Email: nanogolesorkh@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NanoGoleSorkh
Twitter: @NanoGoleSorkh
Youtube: youtube.com/breadandrosesTV
Telephone: +44 20 3287 6128

 

Leave a Reply